Obsługę spółek.


od 1000 do 5000 zł

Prawo spółek pozostaje w kręgu szczególnych zainteresowań kancelarii. W tej dziedzinie pisana była praca doktorska i na tym polu kancelaria wciąż się rozwija. Oferujemy bieżącą obsługę spółki na każdym etapie jej funkcjonowania.

Bierzemy więc udział w czynnościach przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności spółki, obejmujemy nadzór prawny nad procesami rejestracji, pomagamy w trakcie fazy funkcjonowania spółki (dokapitalizowanie spółki, podział zysku, objęcie akcji), a także doradzamy w sytuacji konieczności zakończenia działalności.

Kancelaria może zaoferować:

opracowanie dokumentacji i pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
przygotowywanie projektów umów i statutów oraz udział w negocjacjach wspólników;
tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
poradnictwo dotyczącego emisji obligacji i akcji;
sporządzenie protokołów oraz uchwał organów spółek prawa handlowego;
kompleksową obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
doradztwo w kwestii dostępnych form wniesienia wkładu do spółki;
sporządzenie dokumentacji na potrzeby podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
doradztwo w zakresie dopłat w spółce handlowej;
nadzór prawny na okoliczność ogłoszenia upadłości spółki;
obsługę procesów likwidacji spółki.

 
 


Liczba wyświetleń strony: 16