PRAWO KARNE


W sposób szczególny żywię zamiłowanie do tej materii. Posiadam bowiem bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Zapewniam pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno - skarbowe oraz wykroczenia. Moja praktyka obejmuje także pomoc prawną w sprawach dotykających innych dziedzin prawa, a w szczególności przestępstw związanych z obrotem gospodarczym, rynkiem kapitałowym, nadużyciem zaufania - tzw. przestępczości gospodarczej. Prowadząc powierzoną mi sprawę przedstawiam optymalną taktykę działań mających na celu ochronę i obronę praw Klienta, gwarantując fachowe i merytoryczne wsparcie oraz pełną dyskrecję.
Występuję w roli obrońcy (w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym), a także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – tzw. oskarżyciel posiłkowy. Reprezentuję także Klientów w sprawach o wykroczenia.

Świadczę pomoc w zakresie wszelkich przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym,kodeksie karnym - skarbowym oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych, w szczególności:

- przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking itp.);
- przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej itp.);
- przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, przemoc domowa, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
- przestępstw związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
- przestępstw przeciwko mieniu;
- przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia itp.);
- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowania wypadku w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
- przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej);
przestępczości gospodarczej;
- przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja itp.);
- przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy itp.);
- przestępstw przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądź uszkodzenie danych informatycznych, itp.).

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 476