Centrum Monitoringu Ochrona 24h, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Zakres usług zdalnego Centrum Monitorowania 24h.

1. zapewnienie całodobowej gotowości do interwencji Grup Interwencyjnych,
2. zapewnienie całodobowej gotowości do przyjęcia zgłoszenia alarmowego,
3. natychmiastowe podjęcie wymaganych działań ochrony przez Grupę Interwencyjną we wskazanym przez operatora obiekcie,
4. bezzwłoczne przekazywanie operatorowi CM informacji o zastałej sytuacji na obiekcie w minimalnym czasie od podjęcia interwencji, czyli podjazdu Grupy Interwencyjnej na obiekt,
5. w razie potrzeby działania polegające na:
- ujęciu osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu przekazania tych osób Policji/Straży Miejskiej;
- podjęcie czynności zmierzających do likwidacji zagrożeń i współpracy z Policją w przypadku zbrojnego napadu, rabunku lub niszczenia mienia lub w innych uzasadnionych przypadkach.


Zakres obsługi systemu monitoringu obejmuje:
1. Ubezpieczenie całego systemu monitoringu od zniszczeń:
naprawy uszkodzonych elementów systemu monitoringu, gdy uszkodzenia powstały z przyczyn niezależnych od właściciela (akty wandalizmu, zużycie lub uszkodzenie elementów nie podlegających gwarancji) klient nie jest obciążony dodatkowymi kosztami;
2. Zgrywanie, na życzenie klienta, materiałów dowodowych na dowolny nośnik;
3. Obróbkę̨ cyfrową zgranego materiału w celu identyfikacji sprawców;
4. Dostarczanie przygotowanego materiału na Policję (w przypadku zgłoszenia sprawy na Policję);
5. Codzienna kontrola sprawności kamer i rejestratorów;
6. Comiesięczne kontrole systemu, udokumentowane wpisem do dziennika konserwacji;

Polska, Warszawa
 
 


Liczba wyświetleń strony: 120