szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), Koszalin - Oferta nr182692 - Oferteo.pl
 

szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), Koszalin


Cena brutto: 50.00 PLN
do uzgodnienia

Szkolenie powinno być organizowane w formie instruktażu, przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie to winno trwać minimum 3 godziny.

Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne: filmy, prezentacje multimedialne, tablice poglądowe itp.
Kolejność i treści poszczególnych tematów nauczania nie są przypadkowe. Struktura tych tematów pozwola na przekazanie słuchaczom najistotniejszych informacji o zakładzie potrzebnych słuchaczom do bezpiecznego poruszania się po zakładzie i właściwego organizowania stanowisk pracy oraz kierowania podległymi pracownikami

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Cel instruktażu ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określony jest w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Część I). Zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia celem instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

• podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
• przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
• zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Dla zrealizowania celu szkolenia niezbędne jest zapoznanie uczestników szkolenia z następującymi zagadnie-niami:
• istota bezpieczeństwa i higieny pracy;
• obowiązki pracodawcy i pracownika;
• zakres działania komórki organizacyjnej, w której zamierzają pracować uczestnicy szkolenia;
• organizacje społeczne działające w zakładzie;
• odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• zasady poruszania się po zakładzie;
• zagrożenia wypadkowe występujące w zakładzie;
• podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z obsługą urządzeń technicznych;
• zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
• zasady sprawowania profilaktycznej opieki lekarskiej;
• podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej;
• zasady postępowania w razie wypadku i pożaru;
• zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 5