Dla pracodawców pełniących zadania służby BHP, Koszalin


Cena do uzgodnienia

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie zadania służby BHP jest kursową formą kształcenia.

Szkolenie trwa minimum 64 godziny (w tym 58 godzin wykładów i 6 godzin ćwiczeń) z oderwaniem od pracy, i prowadzone jest w oparciu o program opracowany przez organizatora szkolenia.

Uczestnikami szkolenia powinni być pracodawcy (lub osoby zamierzające być pracodawcami), którzy mogą wykonywać w swoim zakładzie zadania służby BHP na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

Celem nauczania jest uzyskanie przez uczestników szkolenia informacji w zakresie:

• identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
• prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp;
• organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
• metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i nie-bezpiecznych;
• ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbęd-nych działań profilaktycznych;
• metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dla zrealizowania ww. celu niezbędne jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami:
• regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego;
• zagadnienia ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;
• metody identyfikacji, analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;
• metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia w proce-sie pracy;
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
• wypadkowość i analiza przyczyn wypadków przy pracy;
• zadania i uprawnienia służby BHP;
• organizacja i metody szkolenia;
• zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria);
• udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
• problematyka ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Polska, Koszalin
 
 


Liczba wyświetleń strony: 96