Kierownik robót, inspektor nadzoru branży sanitarnej, Poznań


Cena do uzgodnienia

Oferuję usługi kierownika robót/kierownika budowy/inspektora nadzoru branży sanitarnej w zakresie:

- instalacji gazowych,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- kotłowni gazowych, olejowych, na paliwa stałe,
- instalacji/sieci wod.-kan.,
- instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
- i innych nie wymienionych instalacji sanitarnych

- odbiorów instalacji sanitarnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - min. protokoły szczelności i oświadczenie o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym.
- nadzór wykonywanych robót zgodnie z wiedzą techniczną, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
- sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów,
- sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa pod względem kompletności i prawidłowości,
- sprawdzanie rozliczeń kosztorysowych w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych,
- wyjaśnianie wątpliwości natury techniczno-budowlanej związanych z realizacją zadania, w oparciu o stanowisko nadzoru autorskiego
- prowadzenie Dziennika Budowy

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Polska, Poznań
 
 


Liczba wyświetleń strony: 3